foto 2012foto 1lb

Newsletter

General Conditions

 

ALGEMENE VOORWAARDEN – Toegangsbewijs

High Energy Events

Vrijdag 5 februari 2010 

 

1

Toepasselijkheid

1.1

Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen High Energy Events B.V. ( hierna te noemen: "High Energy Events B.V.") en degene die een toegangsbewijs ter zake een door  High Energy Events B.V. georganiseerd evenement bestelt/koopt (hierna te noemen: de "klant"). Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door  High Energy Events B.V. voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen: "(voor)verkoopadres") en indien de overeenkomsten tot stand komen via het officiële ticket exchange platform van High Energy Events B.V.  op www.highenergyevents.nl de website van High Energy Events B.V. 's ticket exchange partners (zoals vermeld op www.highenergyevents.nl en www.paylogic.nl), hierna te noemen: "ticket exchange platform".

1.2

Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (muziek)-uitvoeringen en/ of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.

1.3

Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

1.4

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 

2

Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

2.1

De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen High Energy Events B.V.  en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij High Energy Events B.V.  dan wel een door  High Energy Events B.V. ingeschakeld (voor)verkoopadres, dan wel via het ticket exchange platform bestelt/koopt.

2.2

Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege High Energy Events B.V.  verstrekt document of een door of vanwege High Energy Events B.V.  verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.

2.3

Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.4

De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van High Energy Events B.V.  Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs dat als eerste wordt gescand bij aanvang van het evenement/die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. High Energy Events B.V.  mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). High Energy Events B.V.  is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door High Energy Events B.V.  dan wel een door  High Energy Events B.V. ingeschakeld (voor)verkoopadres, dan wel via het ticket exchange platform verstrekt toegangsbewijs.

2.5

Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2.6

Alleen aanschaf bij de erkende voorverkoopadressen, via het ticket exchange platform of bij  High Energy Events B.V. garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.

2.7

Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. High Energy Events B.V.  kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

 

 

 

3

Verbod doorverkoop e.d.

3.1

De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen of in het kader van commerciële doeleinden te verstrekken. Van dit verbod is uitsluitend uitgezonderd de verkoop van toegangsbewijzen via het ticket exchange platform als bedoeld in artikel 1.1.

3.2

De klant is jegens High Energy Events B.V.  gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan.

3.3

De klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens High Energy Events B.V.  voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

3.4

Indien de klant zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan High Energy Events B.V.  verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voorduurt onverminderd het recht van High Energy Events B.V.  om van de klant bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

 

 

4

Verplichtingen van de klant

4.1

De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement.

4.2

De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

4.3

De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om  High Energy Events B.V. onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar.

4.4

Het is verboden foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname voor de duur van het evenement.

4.5

Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.

4.6

Registratie van het evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.

4.7

Indien de klant na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

4.8

De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van High Energy Events B.V., de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.

4.9

Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. De klant geeft door het betreden van de plaats van het evenement, stilzwijgend toestemming aan High Energy Events B.V. om video- en fotobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.

 

 

5

Rechten van High Energy Events B.V.

5.1

Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in de in de artikelen 3 en 4 van deze algemene voorwaarden is High Energy Events B.V. gerechtigd de klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan  High Energy Events B.V. al dan niet via een (voor)verkoopadres of het ticket exchange platform, heeft voldaan.

5.2

High Energy Events B.V.  behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien  High Energy Events B.V. dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

5.3

Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is High Energy Events B.V. gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

5.4

De artiest of (als de artiest daarom verzoekt) High Energy Events B.V. is gerechtigd beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

 

 

6

Overmacht

6.1

Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etcetera heeft High Energy Events B.V.  het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren. De klant gaat hier automatisch mee akkoord en kan geen beroep doen op restitutie van de vergoeding welke staat vermeld op het toegangsbewijs. Ook servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

6.2

Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door High Energy Events B.V.  wordt geannuleerd, zal High Energy Events B.V.  uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

6.3

Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door High Energy Events B.V. wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

 

 

7

Aansprakelijkheid High Energy Events B.V.

7.1

High Energy Events B.V. is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan High Energy Events B.V. toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen High Energy Events B.V.  is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed.
Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

  1. gevolgschade;
  2. immateriële schade;
  3. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van . High Energy Events B.V.

7.2

Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat High Energy Events B.V.  geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

7.3

High Energy Events B.V.. zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan.

7.4

 High Energy Events B.V. is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

7.5

High Energy Events B.V. is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is, ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

 

 

8

Slotbepalingen

8.1

Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en High Energy Events B.V.  bestaat is Nederlands recht van toepassing.

8.2

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen High Energy Events B.V.  en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle. High Energy Events B.V.  is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.