foto 2012foto 1lb

Newsletter

Policy

Privacy Statement – High Energy Events B.V.

High Energy Events B.V. neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy Statement van High Energy Events B.V. uiteen gezet. We raden u daarom aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

1. Wie is High Energy Events B.V.?

High Energy Events B.V. is een onderneming die zich bezig houdt met het organiseren van evenementen. High Energy Events B.V. is gevestigd te (8013 PT) Zwolle aan de Amperestraat 3 en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 08190518.

 

2. Welke informatie wordt door High Energy Events B.V. verzameld en verwerkt?

Contactinformatie


Indien u zich als bezoeker van de website aanmeldt voor de nieuwsbrief, iets koopt op de website of anderszins contact opneemt met High Energy Events, verstrekt u contactinformatie aan High Energy Events. High Energy Events slaat uw contactinformatie op op haar servers. Deze contactinformatie kan onder meer bestaan uit NAW (Naam, Adres en Woonplaats) gegevens, uw e-mailadres. De gevraagde contactinformatie kan van tijd tot tijd veranderen.

Automatisch Gegenereerde Informatie

High Energy Events verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website en/of uw account. High Energy Events kan ook derden, zoals Google Analytics, verzoeken deze informatie voor haar te verzamelen en te verwerken. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) dat u gebruikt en “cookies”.

 

3. Voor welke doeleinden zal High Energy Events  informatie over u gebruiken?

Doeleinden

High Energy Events zal uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:


- om de website aan te bieden en de diensten aan u te verlenen;
- om u informatie toe te zenden omtrent de eigen, gelijksoortige diensten van High Energy Events;
- om geanonimiseerde statistische gegevens op te (laten) stellen en de dienst te beveiligen;
- om uw informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

 

Gebruik door High Energy Events 


High Energy Events wil u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Indien u in het verleden contact hebt opgenomen met High Energy Events, bestaat de mogelijkheid dat u eens in de zoveel tijd informatie over High Energy Events en haar diensten/evenementen ontvangt, al dan niet per e-mail. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij updates en/of door High Energy Events georganiseerde acties en evenementen. Ook bestaat de mogelijkheid dat High Energy Events u haar nieuwsbrief toezendt.

Indien u geen berichten over High Energy Events per e-mail wilt ontvangen, dan kunt u zich via info@highenergyevenets.com afmelden. Een mogelijkheid om af te melden is tevens in elk afzonderlijk e-mailbericht opgenomen. Houd in dat geval wel goed de website in de gaten zodat u weet wanneer er een nieuwe update of uitbreiding is.

High Energy Events gebruikt de hierboven bedoelde automatisch gegenereerde informatie voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging van de website en haar diensten. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voorzover ze niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

Gebruik door derden

Zonder uw expliciete toestemming zal High Energy Events uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken, verkopen en/of verhuren voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). High Energy Events BV kan uw gegevens wel vertrekken aan derden voorzover dit noodzakelijk is voor het verlenen van haar diensten aan u en/of voorzover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie niet zijnde uw IP-adres). Ten slotte kan High Energy Events uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

 

5. Op welke wijze beschermt High Energy Events uw persoonlijke informatie?

High Energy Events zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

6. Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van High Energy Events, kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat High Energy Events fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens worden overgedragen.

 

7. Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan ons gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie.

 

8. Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Indien u wilt weten welke persoonsgegevens High Energy Events over u heeft vastgelegd, dan kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice via info@higheneryevents.com

Indien u een account heeft, kunt u uw eigen persoonsgegevens altijd bekijken en zonodig zelf wijzigen. Indien u wilt weten of High Energy Events nog andere persoonsgegevens over u heeft vastgelegd of indien u persoonsgegevens wil wijzigen die u niet in uw account kunt veranderen, dan kunt u ook contact opnemen met onze klantenservice via info@highenergyevents.com

 

9. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van High Energy Events?

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de website verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. High Energy Events heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de Website of dienstverlening van High Energy Events zijn verkregen. High Energy Events accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

 

10. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website.

 

11. Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan info@highenergyevents.com

 

© 2014 High Energy Events